NivoZorg en privacy

NivoZorg vindt uw privacy belangrijk en voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zorgen ervoor, dat uw persoonsgegeven met zorg bij ons worden behandeld. Hierna kunt u lezen hoe NivoZorg met uw persoonlijke gegevens om gaat.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij de ondertekening van de zorginhuurovereenkomst met NivoZorg geeft u NivoZorg toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en te verwerken. NivoZorg doet dat omdat u bij ons in zorg komt en gebruikt de gegevens uitsluitend voor de in de zorginhuurovereenkomst afgesproken zorg of begeleiding.

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Partnernaam (indien van toepassing)
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Burgerlijke staat
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens van uw directe contactpersonen
 • Andere persoonsgegevens die u zelf verstrekt

Daarnaast verwerkt NivoZorg de volgende bijzondere gegevens aangaande uw zorgvraag:

 • Gegevens over uw gezondheid
 • Geevens aangaande verzekering en/of financiering van de zorg of begeleiding
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel worden uw gegevens verwerkt?

NivoZorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de met u afgesproken zorg of begeleiding goed te kunnen verlenen
 • Om u telefonisch of schriftelijk te kunnen informeren en spreken
 • Om ervoor te zorgen dat NivoZorg de bedrijfsvoering goed kan uitvoeren

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

NivoZorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.


Worden uw gegevens met derden gedeeld?

NivoZorg stelt uw persoonsgegevens nooit aan derden ter beschikking zonder uw expliciete toestemming. We delen uw persoonsgegevens wel met partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorginhuurovereenkomst die u met NivoZorg heeft afgesloten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. NivoZorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

NivoZorg maakt op de website geen gebruik van (tracking)cookies of vergelijkbare technieken waarmee derden uw internetbezoek aan onze website kunnen gebruiken voor andere doeleinden.


Kan ik mijn gegevens inzien of laten verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NivoZorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@nivozorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. NivoZorg gebruikt het Burgerservicenummer wel om te controleren of de gegevens van u zijn. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe zijn uw gegevens bij NivoZorg beveiligd?

NivoZorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Wij zorgen ervoor, dat alleen personen met een behandelrelatie en personen die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.


Voor alle vragen inzake uw privacybescherming door NivoZorg, kunt u contact opnemen met administratie@nivozorg.nl of met één van onze zorgcoördinatoren.

< Terug naar overzicht