Veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Misschien vindt u het antwoord hieronder. Is dat niet zo dan kunt u gerust contact met ons opnemen! We vinden het ook fijn om uw vragen in een persoonlijk contact te beantwoorden. Dit kan telefonisch, maar we kunnen desgewenst ook een afspraak maken op ons hoofdkantoor in Roermond of bij u thuis.

NivoZorg heeft zijn hoofdkantoor in het centrum van Roermond en is actief in Midden-Limburg.  NivoZorg levert en organiseert op vernieuwende en persoonlijke wijze zorg thuis in een samenhangend geheel door het aanbieden van arrangementen. Kenmerken hiervan zijn huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging,  verpleegkundige zorg, alarmering, digitale communicatiemiddelen ten behoeve van zorg thuis, gemaksdiensten en diverse services in- en rond huis. NivoZorg is een bewust kleine, professionele, regionale, flexibele en sterk op de klant (zorgvragers en mantelzorgers) gerichte organisatie. NivoZorg richt zich zowel op de  particuliere markt  als zorg binnen de WMO/WLZ of ZVW.

NivoZorg een door het ministerie van volksgezondheid erkende zorginstelling in het kader van de Wet toelating Zorginstelling (WTZI)


Ja!

NivoZorg is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen. Door deze erkenning mag NivoZorg verzekerde zorg verlenen en is de kwaliteit van de zorg gegarandeert, mede doordat de inspectie van Volksgezonheid toeziet op de kwaliteit van de zorg (verantwoorde zorg)


Kunt u als mantelzorger de zorg nauwelijks nog aan? Krijgt u als zorgvrager veel te weinig uren zorg toegewezen? Wilt u als zorgvrager niet steeds uw mantelzorgers “lastig vallen”? Of is er eigenlijk geen mantelzorg beschikbaar? Wilt u zelf de regie behouden over de zorg die wordt geleverd?

Dan bent u in de regio Midden Limburg bij NivoZorg aan het juiste adres. NivoZorg levert ongecompliceerd die zorg die u zelf aangeeft nodig te hebben. Zonder beperkende regels en als het nodig is zonder indicatie.

Heeft u wel al een indicatie? Dan vult NivoZorg desgewenst deze uren aan.

Beschikt u over een PGB? Ook dan kunt u bij NivoZorg terecht.  

En heeft u tenslotte een restitutie zorgpolis, dan kan NivoZorg ook als erkende zorginstelling onder bepaalde voorwaarden Zorg in natura (ZIN) aanbieden.


Ja, dat kan zeker! U kunt NivoZorg inschakelen ter aanvulling op de reguliere thuiszorg die u al heeft. NivoZorg heeft namelijk geen indicatie van gemeente of verzekeraar nodig. Samen met NivoZorg en de reguliere thuiszorg bent dan verzekert van voldoende zorg thuis maar dan ook nog eens van de hoge kwaliteit van Nivozorg met het unieke concept van Totaalzorg. Omdat er in die situatie meerdere zorgverleners bij u over de vloer komen kan NivoZorg de regie daarover voeren en zorgen voor goede afstemming tussen al die zorgaanbieders. Dan heeft u daar geen omkijken meer naar. NivoZorg regelt het allemaal!


U kunt de algemene informatiefolder van NivoZorg hier downloaden. U kunt ook contact met ons opnemen indien u de folder liever per post wil ontvangen.


De medewerker zorg van NivoZorg maakt en gebruikt een zogenaamd zorgleefplan en een anamnese zorgleefplan wat in direct overleg met de hulpvrager en/of de mantelzorger tot stand is gekomen. Hierin staat kort en bondig beschreven hoe de zorg in al haar aspecten in de praktijk van alle dag wordt uitgevoerd. Dit plan wordt periodiek geëvalueerd met de zorgvrager/mantelzorger en dan zonodig bijgesteld.


U kunt zorg en of diensten aanvragen via het aanvraagformulier, of u kunt telefonisch contact met ons opnemen. Indien gewenst maken we graag een afspraak bij u thuis of op ons hoofdkantoor.


NivoZorg is een overwegend particulier zorgbedrijf. Wij zijn particulier omdat wij zoveel mogelijk vrij willen zijn van beperkende regels en alleen die zorg willen leveren die ú denkt nodig te hebben. 

Binnen ons arrangement Verzorgd Leven Thuis bieden wij één medewerker die tot een bepaald verpleegkundig niveau het hele pakket aan diensten levert. Of dit nu huishoudelijk zorg, persoonlijke verzorging, of lichte verpleging is, u betaalt één vast uurtarief. En ja, onze medewerkers gaan ook met u naar de dokter, of winkelen, houden u gezelschap of koken voor u.

Indien u kiest voor NivoZorg en u ontvangt Zorg In Natura, dan helpen  wij u graag met het omzetten hiervan naar een Persoonsgebonden budget (PGB), van waaruit u uw keuze voor  NivoZorg kunt financieren. Daarmee is onze Totaalzorg ook voor u  bereikbaar!

Indien u een restitutie zorgpolis bezit vergoed uw verzekeraar in veel gevallen de inzet van NivoZorg of in combinatie met een veelal geringe eigen bijdrage.

Natuurlijk kunt u ook met een zorgincicatie rechstreeks een PGB aanvragen. Onze deskundige medewerkers helpen u graag om dit te regelen.


Omdat NivoZorg staat voor een hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening staat NivoZorg ook voor de hoogste kwaliteit van bescherming van uw persoonlijke gegevens en dat hebben we vastgelegd in het privacyreglement van NivoZorg

Om goede dienstverlening,  verzorging,  begeleiding en/of verpleging mogelijk te maken, leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op bescherming van die gegevens. Hoe NivoZorg met uw persoonlijke gegevens omgaan, is beschreven in het  privacyreglement van NivoZorg.


Nee, ons arrangement Verzorgd Leven Thuis gaat uit van een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod. Dit betekent dat huishoudelijke hulp altijd als onlosmakend onderdeel wordt gezien van het arrangement waarbij onze vaste medewerker Zorgt en Regelt, van het eenvoudige poetswerk tot en met verpleegkundige zorg. Alles integraal, dus als een onlosmakend, samenhangend geheel.


Voor reguliere thuiszorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) , van uw zorgverzekeraar of van uw gemeente via het WMO-loket. Deze indicatiestellig heeft u bij NivoZorg in veel gevallen niet nodig. Daardoor kan NivoZorg echt maatwerk leveren. Ú bepaalt, eventueel samen met uw mantelzorgers,  wat voor ú nodig is om verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. Maatwerk zonder poespas, geleverd door een deskundige zorgverlener.

NivoZorg levert in tegenstelling tot de reguliere zorg één medewerker die nagenoeg het hele pakket aan diensten levert. Eén medewerker bij u over de vloer die u kent en die u vertrouwt.

NivoZorg levert vooral op basis van een restitutie zorgpolis zorg in natura. NivoZorg heeft geen contractuele afspraken met zorgverzekeraars, zodat er zorg geboden kan worden die echt nodig is.


We hebben onze visie beschreven in visie en missie. Onze missie en visie komen het beste tot uitdrukking in onze arrangementen.


NivoZorg wil kwalitatieve zorg op maat leveren voor de belangrijkste (levens- en woon)gebieden. Onze pakket van Totaalzorg zorgt ervoor, dat u ondanks lichamelijke beperkingen en beperkingen als gevolg van het ouder worden zo mogelijk thuis gewoond kunt blijven wonen. NivoZorg regelt voor u alles wat daarbij direct en indirect nodig is. We nemen van u over of vullen aan, geheel afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.  NivoZorg zorgt en regelt!


NivoZorg vindt het voor u en onze medewerkers van groot belang dat er in huis zo veilig mogelijk gewerkt kan worden. Ook dat is een belangrijk onderdeel van de hoge kwaliteit die wij leveren. Om deze veiligheid op een eenvoudige en objectieve wijze te toetsen heeft NivoZorg het zogenaamde Arbocheck-formulier ontwikkelt. U loopt samen met onze medewerker door uw huis en samen wordt dit formulier ingevuld. De hoofdonderwerpen zijn werkomgeving, werkmateriaal en wasverzorging. Wanneer er op deze gebieden nog verbeterpunten worden gevonden, verzoeken wij die uit te (laten) voeren. Daarna kan de arbocheck als positief worden vastgesteld en kan er begonnen worden met veilige hulpverlening in uw thuissituatie.


Ja! Dit is namelijk een van de belangrijkste pijlers van de zorg van NivoZorg. Uw vaste medewerker heeft daarnaast een vaste vervanger, zodat u ook bij ziekte of vakantie van onze medewerker precies weet waar u aan toe bent en vertrouwde gezichten blijft zien.


Voor het gevoel van veiligheid is personenalarmering in de thuissituatie in veel gevallen van groot belang. NivoZorg levert hiervan verschillende uitvoeringen, zowel de nieuwste bel-luister mogelijkheden, maar ook de personenalarmering met GPS plaatsbepaling voor buitenshuis. Wij leveren deze voorziening in samenwerking met onze gespecialiseerde partners binnen ons arrangement Digizorg Thuis.


Ja dat kan! NivoZorg biedt de mogelijkheid om uw telefonische bereikbaarheid in het kader van respijtzorg van u helemaal over te nemen, zodat u met een gerust hart op vakantie kunt gaan en zo weer energie kunt sparen voor uw zware taak als mantelzorger. 

Deze mogelijkheid bestaat voor nieuwe en bestaande klanten van NivoZorg. Informeert u gerust naar onze  mogelijkheden.

Kijkt u hier voor de opbouw van de aantrekkelijke tarieven voor bereikbaarheid in het kader van respijtzorg.


Ja, onze zorg en diensten zijn volledig maatwerk in bijna alles. U kunt dus op alle gewenste dagen en tijdstippen zorg/diensten ontvangen. U bepaalt zelf samen met onze vaste medewerker wanneer er wordt gewerkt, hoe lang er wordt gewerkt en wat er moet worden gedaan. 


Ja, dat kan!

Binnen ons arrangement Verzorgd Leven Thuis is digitaal samenwerken één van de pijlers. Wij bieden via ons Nivozorgplein en ons arrangement Digizorg Thuis o.a. een zorgschrift, een agenda, een telefoonboek, medicatieherinnering en een veilige Skype-functie aan. Op deze manier kunt u zich waar u ook bent via PC, laptop, tablet en smartphone informeren over de stand van zaken in de thuissituatie van uw naaste en daarin op afstand participeren. Ons arrangement Digizorg Thuis is een aanvulling op het basisarrangement Verzorgd Leven Thuis.


Een doorn in het oog, zo’n verwilderde tuin. Vroeger was die altijd zo mooi!

Via NivoZorg komt een tuinman bij u thuis en spreekt met u af wat er moet worden gedaan. Na dit gesprek krijgt u een offerte. Als u het daarmee eens bent, kan het werk starten. Alle bedrijven die voor NivoZorg werken, zijn door ons speciaal geselecteerd waardoor u er op kunt vertrouwen dat er goed werk geleverd wordt door ondernemers die Uw situatie begrijpen.  Geen "omkijken" meer naar die tuin, alleen maar ervan genieten. Dat is wel zo fijn!


Ja, NivoZorg is 24 uur per etmaal telefonisch te bereiken voor noodgevallen of bijzondere onvoorziene omstandigheden. Binnen de kantoortijden via het vaste telefoonnummer van het Hoofdkantoor te Roermond. Buiten de kantoortijden via onze zorgcentrale, via hetzelfde nummer.


Nee! NivoZorg hanteert geen wachtlijsten. NivoZorg is dusdanig georganiseerd dat binnen enkele dagen na het kennismakingsgesprek en het ondertekenen van de overeenkomst ons aanbod ook kan worden gerealiseerd in de thuissituatie. En wanneer er uiterste spoed is, kan ons aanbod zelfs binnen maximaal twee (werk)dagen worden gerealiseerd.


ja, NivoZorg levert ook zorg op basis van zorg in natura ( ZIN )., maar dan vooral voor menzen die een restitutie zorgpolis hebben. NivoZorg heeft namelijk bewust geen contract afspraken gemaakt met zorgverzekeraars, zodat we de zorg kunnen leveren die U wenst en niet alleen de verzekeraar. In veel gevallen geeft een restitutiepolis recht op een groot percentage vergoeding voor niet gecontracteerde zorgaanbieders en daarmee is onze zorg voor u finacieel bereikbaar.

Indien u kiest voor NivoZorg en u ontvangt Zorg In Natura, dan helpen  wij u graag met het omzetten hiervan naar een Persoonsgebonden budget (PGB), van waaruit u uw keuze voor  NivoZorg kunt financieren. Daarmee is onze Totaalzorg ook voor u  bereikbaar!

Uireaard helpen we ook om met  uw zorgindicatie regelrecht een PGB aan te vragen.


Indien het voor uw specifieke situatie nodig is krijgt onze medewerker van u de sleutel van de woning. We hebben hier een “sleutelovereenkomst” voor gemaakt, die door u en onze medewerker ondertekent moet worden en waarin precies staat wat de rechten en plichten zijn rondom het gebruik van uw huissleutel. 


Ja, indien u de beschikking heeft over een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u in de meeste gevallen dit budget inzetten voor de  bekostiging van NivoZorg en daarmee gebruik maken van de vele kwalitatieve voordelen van NivoZorg.

Denkt u ook eens aan de mogelijkheid om uw huidige zorg in natura om te laten zetten naar een PGB. Met deze voorziening  kunt u  gebruik maken van de unieke Totaalzorg van NivoZorg, in plaats van de reguliere thuiszorg dat voor u in de meeste gevallen niet toereikend zal zijn, vanwege de vele bezuinigingen in het nieuwe zorgstelsel.


Op de allereerste plaats bespreekt u uw klacht direct met onze medewerker bij u thuis. Als uw klacht daarmee niet opgelost is kunt u contact opnemen met een van onze coõrdinatoren van NivoZorg. Zij zullen uw klacht in behandeling nemen en zorgen voor een bevredigende uitkomst. Wij stellen het zeer op prijs dat u eventuele klachten met ons bespreekt, want daarmee helpt u ons om onze kwaliteit van zorg en dienstverlening continue te verbeteren. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij het klachtenportaal/Zorg. U kunt ook altijd rechtstreeks contact opnemen met dit nafhankelijke klachtenportaal.

Voor meer informatie kijkt u hier.


Ja, NivoZorg helpt u graag bij het aanvragen van een PGB

indien u de beschikking heeft over een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u in de meeste gevallen dit budget inzetten voor de  bekostiging van NivoZorg en daarmee gebruik maken van de vele kwalitatieve voordelen van NivoZorg.

Denkt u ook eens aan de mogelijkheid om uw huidige zorg in natura om te laten zetten naar een PGB. Met deze voorziening  kunt u  gebruik maken van de unieke Totaalzorg van NivoZorg, in plaats van de reguliere thuiszorg dat voor u in de meeste gevallen niet toereikend zal zijn, vanwege de vele bezuinigingen in het nieuwe zorgstelsel.